Presidenti i Republikës ka kthyer për shqyrtim në Komision ligjin për Korporatën e Investimeve.Sipas Presidentit, kjo nismë bie në kundërshtim me parimet kushtetuese si dhe cënon parimin e sigurisë juridike dhe të drejtën themelore të pronës. Ndër të tjera theksohet se ky draft nuk ka kaluar të gjitha fazat e diskutimit në komisionet parlamentare.

Korporata e Investimeve është rrëzuar nga presidenti Ilir Meta duke e rikthyer përsëri projektligjin për diskutim në parlament. 

Ligji u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë më 17 tetor 2019.

Kreu i shtetit thekson se nga shqyrtimi i draftit u konstatua se ky ligj bie në kundërshtim me parimet dhe dispozitat kushtetuese si dhe cënon parimin e sigurisë juridike dhe të drejtën themelore të pronës. 

Gjithashtu Presidenti vlerëson se miratimi i ligjit “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” është një nismë ligjvënëse e pajustifikuar sepse qëllimi i Këshillit të Ministrave dhe Kuvendit të Shqipërisë për krijimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare si shoqëri aksionare, mund të realizohet me normat ligjore aktuale në fuqi dhe nxjerrja e ligjit, nuk vjen as si nevojë e plotësimin të ndonjë vakumi ligjor të evidentuar. 

Ndër të tjera ekspertët ligjorë të presidencës kanë konstatuar se nuk janë reflektuar dhe as nuk janë marë parasysh dy rekomandime të Komisionit për Veprimtarinë prodhuese . 

Po ashtu në relacion shpjegohet se Qëllimi qenë trajtimi i Korporatës së Investimeve me një legjislacion të veçantë çka cënon parimet kushtetuese të barazisë përpara ligjit. Projektligji sipas presidentit mund të krijojë premisë për shpërdorim të pasurisë publike apo të sjell cënim të të drejtave pronësore private. 

Nëse Korporata kontrollohet në mazhorancë nga aksioner privat, atëherë rrezikohet që zhvillimi i projektit apo marrëveshja mbi të drejtat dhe detyrimet të favorizojë privatin dhe jo interesin publik. 

Zhvillimi dhe investimi i pronave shtetërore përbën interes të lartë shtetëror dhe kontrolli vendimmarrës mbi këtë subjekt të ri tregtar që pretendohet të krijohet duhet të jetë gjithëmonë ekskluzivet i shtetit si çdo pjesë tjetër e interesit publik kombëtar. 

Nisur nga këto konstatime institucioni i presidentit ka rikthyer projektligjin e Korporatës së Investimeve me qëllim që Kuvendi të rivlerësojë edhe një herë nëse vendi ka nevojë ose jo aktualisht për një ligj të kësaj natyre dhe nëse po, ky ligj duhet të përmirësohet sipas arsyeve të dhëna më sipër.

Ne argumentin shpjegues te kthimit per rishqyrtim te ligjit thuhet

"Qëllimi i ligjit nr.71/2019 është i paqartë, subjektiv dhe nxjerrja e kësaj norme të re ligjore është e pajustifikuar objektivisht. Krijimi i një subjekti tregtar nëpërmjet një ligji të veçantë krijon premisa për cenim të “parimit të barazisë përpara ligjit”, “lirisë së veprimtarisë ekonomike dhe nismës së lirë” parime këto që gëzojnë mbrojtje të veçantë nga Kushtetuta në nenet 11 dhe 18. " 

"Presidenti i Republikës vlerëson se miratimi i ligjit nr. 71/2019 “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” është një nismë ligjvënëse e pajustifikuar sepse qëllimi i Këshillit të Ministrave dhe Kuvendit të Shqipërisë për krijimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare si shoqëri aksionare, mund të realizohet me normat ligjore aktuale në fuqi dhe nxjerrja e ligjit nr. 71/2019, nuk vjen as si nevojë e plotësimin të ndonjë vakumi ligjor të evidentuar, dhe as për ndreqjen e legjislacionit ekzistues."  

Mund të arrihet në vlerësimin logjik se qëllimi real i Këshillit të Ministrave, i pranuar nga Kuvendi, në nxjerrjen e ligjit nr.71/2019, nuk ka qenë vetëm krijimi i Korporatës së Investimeve Shqiptare si shoqëri tregtare aksionare, por trajtimi i kësaj shoqërie me një legjislacion të veçantë duke i dhënë asaj një karakter dominues në treg dhe duke e veshur atë apriori me pushtet vendimmarrës të njëjtë me atë të një agjencie/institucioni publik shtetëror. 

Pikërisht kjo pozitë dominuese në treg e kësaj shoqërie tregtare, e cila sigurohet nga mbështetja e drejtpërdrejtë nga shteti përmes ligjit nr. 71/2019, dhe forcës shtrënguese të tij, bën që funksionimi i Korporatës së Investimeve Shqiptare të cenojë parimet kushtetuese të “barazisë përpara ligjit” dhe “lirisë së veprimtarisë ekonomike e nismës së lirë”. 

Nëse ky sistem ligjor i përgjithshëm cenohet dhe veprimtaria e ligjvënësit orientohet, shpesh e më shpesh, për të miratuar ligje të veçanta që rregullojnë fushën e veprimtarisë të vetëm një subjekti tregtar atëherë, roli rregullator i shtetit individualizohet nëpërmjet trajtimit preferencial dhe si rrjedhim, në mënyrë të pashmangshme, kjo do të sjellë pabarazi dhe cenim të veprimtarisë së lirë ekonomike.

Për më tepër në nenin 8 të ligjit nr. 71/2019, nuk parashikohet qartë se në cilën mënyrë Korporata do të mbështetet nga institucionet me infrastrukturë ndihmëse (rrugë, ujësjellës, kanalizime, energji elektrike apo telekomunikacion) kur këto shërbime utilitare ofrohen nga shoqëri aksionere apo ente publike që veprojnë sipas rregullave në fuqi dhe që mund të jenë pjesë e kompetencave të pushtetit vendor apo mund të kontrollohen prej tyre." 

/Ora News.tv/