Rreth 28% e familjeve shqiptare rezultojnë me borxhe në pjesën e parë të vitit 2018 ndërsa është rritur me 5% kredia konsumatore.Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, kjo shifër është e pandryshuar krahasuar me një vit më parë por problem është fakti që niveli i shpenzimeve është rritur më shumë se të ardhurat. Nga vrojtimi rezulton gjithashtu se aftësia paguese e këtyre familjeve është përkeqësuar nëse e krahasojmë me një vit më parë.

Rreth 30% e familjeve shqiptare në pjesën e parë të vitit kanë marrë një borxh. Raporti i Bankës së Shqipërisë për stabilitetin financiar tregon se rritja e shpenzimeve ka qenë më e theksuar, duke rezultuar në ngushtim të balancës financiare të ardhura-shpenzime.

Në raport theksohet ndër të tjera se 40% e këtyre familjeve që kanë marrë boxh deklarojnë përkeqësim të aftësisë së tyre paguese.

Vrojtimi i gjendjes financiare dhe huamarrjes së familjeve tregon se gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018, numri i të punësuarve ka shënuar rënie në terma vjetorë, kryesisht nga rënia e punësimit në sektorin shtetëror, ndërkohë që numri i të punësuarve në sektorin privat dhe i të vetëpunësuarve ka rezultuar në rritje.

Për gjysmën e dytë të vitit 2018, shumica e familjeve huamarrëse (rreth 74%) sipas raportit nuk presin ndryshim të aftësisë së tyre paguese.

Mundësia për të marrë hua gjatë pjesës së dytë të vitit 2018 vlerësohet pothuajse e njëjtë krahasuar me gjashtëmujorin e kaluar, por në rënie krahasuar me një vit më parë, gjë që dëshmon për një kërkesë të moderuar të familjeve për huamarrje.

Ndër të tjera në raportin e Bankës së Shqipërisë theksohet se në 6 muaj e parë të këtij ka pasur një rritje të ndjeshme të kredisë konsumatore (me 5%), ndërsa kredia
për pasuri të paluajtshme (që zë 63% të kredisë për individët) nuk shënoi ndryshime gjatë periudhës, duke mbetur në nivelin 108 miliardë lekë.

Sipas gjykimit të bankave, kërkesa e individëve për kredi vijon të mbetet e fortë, ndërkohë që kushtet e kreditimit për individët janë lehtësuar disi gjatë tremujorit të dytë të vitit.
/Ora News.tv/